loading...
 
Welke adviesorganen / brancheverenigingen zijn er?
 
Beroeps- en belangenorganisaties Wondbehandeling in binnen- en buitenland.
 
Binnenland

Logo NOVW 1 
NOVW (Nederlandse Organisatie voor Wondprofessionals)
Is de beroepsorganisatie voor ALLE wondprofessionals in de intra- en extramurale gezondheidsheidszorg. De NOVW richt zich vooral op de brede aspecten ten aanzien van de verbetering van de wondzorg, zoals vroegtijdige diagnostiek, transmurale overdracht, registratie, scholing, erkenning van opleiding, eenduidige richtlijnen en protocollen, een eenduidige aanpak. Dit alles om de wondzorg dichter bij de patiënt te krijgen. Met als doel het verkrijgen van tijdwinst bij de behandeling of verzorging, waardoor een wond sneller geneest. 
Logo WCS 
WCS Woundcare Consultant Society  
Het WCS Kenniscentrum Wondzorg heeft als doel het kennisniveau van professionals in de gezondheidszorg te verhogen, om daarmee de kwaliteit van de wond- en huidzorg te verbeteren. De WCS tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van cursussen, congressen, symposia, bijscholingen en lezingen. Maar ook door het het uitgeven van publicaties (WCS Nieuws en het WCS Wondenboek).
www.wcs.nl
 
NDVD (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie) 
Is de beroepsvereniging van de Nederlandse dermatologen. De doelstelling van de vereniging is de bevordering van de studie van huidziekten. Naast wetenschappelijke activiteiten en allerlei organisatorische aspecten zoals de belangenbehartiging van haar leden, heeft de NVDV ook een publiek doel, namelijk om mensen te informeren over het voorkomen van en de achtergronden achter huidaandoeningen. Dit doet zij door uitgifte van publicaties, folders, of via informatie op de website.
 
Logo Wondplatform
Wondplatform Nederland
Het Wondplatform is opgericht op 15 april 2010 waarin partijen betrokken bij de wondzorg in Nederland samen werken aan een aantal gezamenlijke doelen. 
www.wondplatform.nl
 
V&VN Wondconsulenten
V&VN staat voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Zij zijn de beroepsvereniging van en voor verpleegkundigen en verzorgenden.
 
Buitenland


logo EWMA 
EWMA (Europese Wound Management Association)
De (EWMA) werd opgericht in 1991 en is een overkoepelende organisatie in Europa die verenigingen op wondgebied koppelen en wondprofessional en organisaties die geïnteresseerd zijn in wondbehandeling samen brengt.
Meer info EWMA
 

EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel)
 
 
 
 

De site www.startwondverzorging.nl is het onbetwiste startpunt voor iedereen die iets wil weten over wondzorg. Of het nu gaat om behandelingen, protocollen, richtlijnen, producten, leveranciers, beroeps gerelateerde organisaties, casuïstiek of de laatste ontwikkelingen in de wondzorg markt. Deze website wordt dagelijks aangevuld met nieuwe informatie. Heeft u zelf ook interessante links, nieuws, of wilt u ook iets schrijven over over een bepaald onderwerp of een andere bijdrage leveren aan de website om deze zo informatief mogelijk te maken, dan zijn uw ideeën van harte welkom. Stuur een mail naar:startwondverzorging@gmail.com

Brandwonden

Richtlijn brandwonden


Wereldwijd sterven er jaarlijks 300.000 mensen en hebben 11 miljoen mensen medische hulp nodig als gevolg van branden en brandwonden. In Nederland bezoeken jaarlijks gemiddeld 12.000 mensen een spoedeisende hulp (SEH) als gevolg van brandwonden en worden er circa 1.900 mensen opgenomen in een ziekenhuis. Het meerjarig gemiddelde aantal acute opnamen per jaar in de drie Nederlandse brandwondencentra ten gevolge van brandwonden bedraagt voor de periode van 2007-2011 662. De meeste brandwonden die op een SEH worden gezien, zijn veroorzaakt door hete vloeistoffen (50%), terwijl bij ziekenhuisopnamen vlamverbrandingen het grootste aandeel hebben (52%), gevolgd door hete vloeistoffen (27%). In de brandwondencentra zijn vlamverbrandingen het meest voorkomend (45%), gevolgd door hete vloeistoffen (38%).

Doelstelling Richtlijn
Deze richtlijn geeft aanbevelingen voor de eerste opvang van brand­wond­patiënten in de acute fase (eerste 24 uur) van verbranding en verwijzing naar brandwondencentra. Het doel is om deze eerste opvang en verwijzing binnen Nederland te standaardiseren om zo de kwaliteit van de zorg te bevorderen. Deze Richtlijn wil er aan bijdragen dat er meer helderheid in aanpak en beleid komt en dat de ziektelast ten gevolge van brandwonden wordt terug­gedrongen. Dat moet er toe leiden dat de sociaal-maatschappelijke participatie van mensen na acute brandwonden toeneemt en dat zal weer zorgen voor een besparing van maatschappelijke kosten.
Een doelstelling van de nieuwe Richtlijn is daarnaast het vergroten van de kennis van artsen en patiënten over de opvang van patiënten met acute brandwonden. Op basis van deze Richtlijn kunnen de verschil­lende disciplines die te maken hebben met de zorg voor patiënten met acute brandwonden specifieke richtlijnen en protocollen ontwik­kelen of aanpassen. De richtlijn is bedoeld voor alle professionals in de gezond­heidszorg en hulpverlening die bij deze patiëntengroep betrokken zijn zoals huisartsen, ambulance­verpleeg­­kundigen, spoedeisende hulp (SEH) artsen en verpleegkundigen, kinder­artsen en bedrijfsartsen. Daarnaast kunnen lekenhulpverleners (EHBO-ers, BHV-ers) informatie uit deze Richtlijn gebruiken om een start te maken met de eerste hulp tot de professionals in de hulpverlening ter plaatse zijn en de hulpverlening kunnen overnemen. Bij het opstellen van deze richtlijn is overigens ook rekening gehouden met het patiënt­perspectief. Er is een bijeenkomst geweest met patiënten waarin knel­punten besproken zijn en daarnaast zijn er interviews gehouden en hebben mensen met brandwonden en hun naasten deelgenomen in de werkgroep die de Richtlijn heeft opgesteld.

Bron: Nederlands Tijdschrift voor Wondzorg.

Richtlijn-brandwonden (eerste 24 uur)Download de richtlijn “Eerste opvang van brandwonden­patiënten in de acute fase (eerste 24 uur) van verbranding en verwijzing naar het brandwondencentrum”.

  • Filters
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Organisaties, Skin Split Graft, Full thickness graft, richtlijnen, preventie....

Image is not available
Image is not available
Image is not available

Incontinentie-gerelateerde dermatitis, vochtletsel, preventie, AD matrassen....

Image is not available

Preventie, compressietherapie,
TEK...

Image is not available

Podotherapeut, Medisch pedicure, preventie, richtlijnen en protocollen...

Gecompliceerde wonden

Slider