Richtlijn brandwonden


Wereldwijd sterven er jaarlijks 300.000 mensen en hebben 11 miljoen mensen medische hulp nodig als gevolg van branden en brandwonden. In Nederland bezoeken jaarlijks gemiddeld 12.000 mensen een spoedeisende hulp (SEH) als gevolg van brandwonden en worden er circa 1.900 mensen opgenomen in een ziekenhuis. Het meerjarig gemiddelde aantal acute opnamen per jaar in de drie Nederlandse brandwondencentra ten gevolge van brandwonden bedraagt voor de periode van 2007-2011 662. De meeste brandwonden die op een SEH worden gezien, zijn veroorzaakt door hete vloeistoffen (50%), terwijl bij ziekenhuisopnamen vlamverbrandingen het grootste aandeel hebben (52%), gevolgd door hete vloeistoffen (27%). In de brandwondencentra zijn vlamverbrandingen het meest voorkomend (45%), gevolgd door hete vloeistoffen (38%).

Doelstelling Richtlijn
Deze richtlijn geeft aanbevelingen voor de eerste opvang van brand­wond­patiënten in de acute fase (eerste 24 uur) van verbranding en verwijzing naar brandwondencentra. Het doel is om deze eerste opvang en verwijzing binnen Nederland te standaardiseren om zo de kwaliteit van de zorg te bevorderen. Deze Richtlijn wil er aan bijdragen dat er meer helderheid in aanpak en beleid komt en dat de ziektelast ten gevolge van brandwonden wordt terug­gedrongen. Dat moet er toe leiden dat de sociaal-maatschappelijke participatie van mensen na acute brandwonden toeneemt en dat zal weer zorgen voor een besparing van maatschappelijke kosten.
Een doelstelling van de nieuwe Richtlijn is daarnaast het vergroten van de kennis van artsen en patiënten over de opvang van patiënten met acute brandwonden. Op basis van deze Richtlijn kunnen de verschil­lende disciplines die te maken hebben met de zorg voor patiënten met acute brandwonden specifieke richtlijnen en protocollen ontwik­kelen of aanpassen. De richtlijn is bedoeld voor alle professionals in de gezond­heidszorg en hulpverlening die bij deze patiëntengroep betrokken zijn zoals huisartsen, ambulance­verpleeg­­kundigen, spoedeisende hulp (SEH) artsen en verpleegkundigen, kinder­artsen en bedrijfsartsen. Daarnaast kunnen lekenhulpverleners (EHBO-ers, BHV-ers) informatie uit deze Richtlijn gebruiken om een start te maken met de eerste hulp tot de professionals in de hulpverlening ter plaatse zijn en de hulpverlening kunnen overnemen. Bij het opstellen van deze richtlijn is overigens ook rekening gehouden met het patiënt­perspectief. Er is een bijeenkomst geweest met patiënten waarin knel­punten besproken zijn en daarnaast zijn er interviews gehouden en hebben mensen met brandwonden en hun naasten deelgenomen in de werkgroep die de Richtlijn heeft opgesteld.

Bron: Nederlands Tijdschrift voor Wondzorg.

Richtlijn-brandwonden (eerste 24 uur)Download de richtlijn “Eerste opvang van brandwonden­patiënten in de acute fase (eerste 24 uur) van verbranding en verwijzing naar het brandwondencentrum”.

  • Filters