Patiënten met een onderliggende pathologie en comorbiditeiten, zoals diabetes mellitus, kunnen last hebben van een verstoorde wondgenezing.

Voor een goede wondgenezing is een gezond voedingspatroon van essentieel belang.
previous arrow
next arrow
Slider


Welke factoren dragen bij aan een vertraagde wondgenezing?

De genezing van een wond kan door verschillende oorzaken verstoord raken. Deze oorzaken zijn afhankelijk van de patiënt, de betreffende wond en een aantal factoren van bio-fysiologische aard. Om vast te kunnen stellen dat de wondgenezing stagneert, moeten de wond zelf, de omgeving van de wond en de betref­fende zorgsystemen nauw­keurig worden beoordeeld, zodat mogelijke beperkende factoren die de genezing in de weg staan tijdig kunnen worden opgemerkt en weggenomen.
 
Patiëntgerelateerde factoren
Patiënten met een onderliggende pathologie en comorbiditeiten, zoals ischemische hartklachten of diabetes mellitus, kunnen last hebben van een verstoorde wondgenezing. Uit studies blijkt dat vasculaire insuffi­ciëntie een veel voorkomende oorzaak is van arteriële, diabetische, veneuze en drukulcers, waardoor de onderste extremiteiten van het lichaam aangedaan worden. Van patiënten met diabetes mellitus is bekend dat zij vaak last hebben van een verstoorde wondgenezing en gemakkelijk een chronische diabetische voetulcer ontwikkelen (er wordt geschat dat deze bij 15% van alle diabetespatiënten voor­komen). Verschillende mechanismen, waar­onder een verminderde celgroei en plaatselijke angiogenese, dragen bij aan deze slechte wondgenezing. Daarbij komt dat mensen met diabetes te maken kunnen krijgen met een aantal risicofactoren, zoals neuro­pathie en een verstoord vermogen om infecties te lijf te gaan. Ook zijn zij vaak niet in staat om een doel­treffende ontstekingsreactie op gang te brengen. Al deze factoren verhogen het risico van een vertraagde wond­genezing en kan tot sepsis leiden, of tot amputatie van een ledemaat.

Vertraagde wondgenezing
Figuur: factoren bij de patiënt die de wondgenezing beïnvloeden.

Patiënten die een bepaalde behandeling ondergaan of medicijnen gebruiken voor andere aandoeningen, zoals radiotherapie, kunnen ook te maken krijgen met een vertraagde wondgenezing. In het geval van radiotherapie wordt het immuunsysteem onderdrukt, hetgeen kan leiden tot het ontstaan van een ulcer, hetzij tijdens de behandeling of wanneer de behandeling is afgerond .


Ook zijn er veel medicijnen die de wondgenezing nadelig beïnvloeden. Het betreft vooral medicatie die de vorming van een bloedprop of het functioneren van de plateletcellen beïnvloedt; vooral glucocorti­coïde steroïden, non-steroïde anti-inflamma­toire medicijnen en chemotherapeutische medicatie verstoren de normale wond­genezing.

De genezing van een wond kan ook worden verstoord door een aantal systemische factoren die niet in verband lijken te staan met de wond zelf, zoals leeftijd, lichaamsbouw, alcoholconsumptie en de voedingstoestand van de patiënt.

Leeftijd
De leeftijd van een patiënt kan het genezingsproces nadelig beïnvloeden. Oudere patiënten hebben doorgaans meerdere comorbiditeiten die het risico van huidschade vergroten en het genezings­proces verstoren, zoals een slecht voedings­patroon, een veranderde hormonale response en problemen met de immuniteit, bloeds­omloop of ademhaling. In ieder stadium van het genezingsproces zijn de verschillen te zien tussen oudere en jongere patiënten. Bij oudere patiënten is sprake van een sterkere samenstelling van plateletcellen, een vertraagde infiltratie door macrofagen en lymfocyten, een vertraagde herepithelialisatie en een verminderde hermodellering van collageen.

Levensstijl
Ook keuzes op het gebied van stijl van leven spelen een rol in het wondgenezings­proces. Denk hierbij aan een slecht voedingspatroon, roken, alcoholconsumptie; allen beïnvloeden de wondgenezing nadelig. Voor een goede wondgenezing is een gezond voedingspatroon van essentieel belang. Het ontbreken van een goede voeding kan de genezing van een wond belemmeren, waardoor de genezingsduur toeneemt. Een patiënt met sterk overgewicht (obesitas) kan te maken krijgen met een verstoorde wondgenezing doordat de bloedtoevoer naar het vetweefsel gestagneerd is of doordat de voeding te weinig eiwitten bevat, terwijl patiënten die sterk vermagerd zijn, te weinig zuurstof en voedingsstoffen hebben voor een normale wondgenezing. Deze studies benadrukken het belang van het vaststellen van de voedingsstatus van een patiënt, om er zeker van te zijn dat, ondanks hun uiterlijk, deze patiënten niet ondervoed zijn. Studies tonen aan dat alcoholgebruik de wondgenezing verstoort en dat hierbij vaker infectie voorkomt.

Vergiftiging op het moment dat de verwonding plaatsvond vormt een risico wat betreft de gevoeligheid van de patiënt voor infecties. Een overzicht van de effecten van alcoholgebruik op het afweer­mechanisme laat zien dat alcoholgebruik op de korte termijn leidt tot een onderdrukte afgifte van pro-inflammatoire cytokinen. Daarbij komt nog dat er een verband bestaat tussen het vaker voorkomen van infecties bij patiënten die kort tevoren alcohol hebben gedronken en een verminderde aanmaak van neutrofielen en een verminderde ‘slag­vaardig­­heid’ van fagocyten. Ook is het verband bekend tussen het roken van sigaretten en een vertraagde wondgenezing. Nicotine doet de bloedvaten samentrekken en remt de toevoer van voedingsstoffen naar de huid, hetgeen resulteert in weefsel­ischemie en een verstoorde genezing van het beschadigde weefsel
 
Geraadpleegde bron:
NTVW3-2016 (Waarom genezen sommige wonden niet?)