Een wondcentrum staat voor multidisciplinair werken. Binnen een wondcentra’s werkt een team van specialisten samen om de patiënt zo goed mogelijk te behandelen. Zij bepalen gezamenlijk een behandeling voor de patiënt. Hierdoor hoeft een patiënt minder vaak terug te komen, worden onderzoeken beter op elkaar afgestemd.

Operatie lampen

In deze centra wordt gewerkt met standaard protocollen, duidelijke snelle verwijsprocedures, diagnostiek en onderzoek naar onderliggend leiden.

Verder is er binnen dergelijke centra een duidelijk transmuraal gestandaardiseerd behandelplan, uniforme inzet van materialen en een zo kort mogelijk verblijf in de tweedelijns zorg (ziekenhuizen) en daarbij wordt er dagelijks geregistreerd.

Er zijn verschillende typen wondcentra werkend met verschillende visies en gebaseerd op verschillende uitgangspunten. Zie hieronder de verschillen op een rijtje:

BBeterzorg Expertise Centrum Wondzorg (ECW)

Het Expertise Centrum Wondzorg (ECW) is een onafhankelijk centrum voor verpleegkundige wondzorg in Zuid Limburg. Alle maatschappen van ziekenhuizen, huisartsen en verpleeghuisartsen hebben toegang tot het centrum. De wondzorg wordt verricht door speciaal hiervoor opgeleide verpleegkundigen. Indien nodig vindt er doorverwijzing plaats naar een medisch specialist of wordt een multidisciplinair overleg opgestart waaraan diverse medische specialismen meewerken. Het centrum documenteerd de wondzorg in een digitaal systeem en kan zo altijd een volledig overzicht van de wond geven aan de behandelend arts.
BBeterzorg

Kenniscentum Wondbehandeling

Dit kenniscentrum is een initiatief wat ontstond in 2009 en richt zich naast het behandelen en verzorgen van een wond ook nadrukkelijk op onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
www.dezorggroep.nl


Wond Expertis Centra (WEC)

De extramurale zorg is die van de huisarts of bijvoorbeeld de thuiszorg. Kern van dit concept zijn de Wond Expertise Centra (WEC) die op steeds meer plaatsen in Nederland actief zijn. De werking van zo'n centrum is gebaseerd op de afspraak die huisartsen, specialisten en thuiszorg met elkaar maken over wanneer ze patiënten met (complexe) wonden door- en terugverwijzen. In die tussentijd houden ze elkaar op de hoogte van alles wat er aan diagnostiek en behandeling wordt verricht. Het WEC maakt dus een geheel van alle losse componenten die betrokken zijn bij de zorg. Dit betekent dat de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt thuis georganiseerd kan worden, door professionals met specifieke kennis op dit gebied. 

Kwaliteitscriteria wondexpertisecentrum
De Woundcare Consultant Society, CBO en V&VN Wondconsulenten hebben in oktober 2011, op verzoek van de IGZ (Inspectie Gezondheidszorg) kwaliteitscriteria voor wondexpertisecentra opgesteld, met als doel de kwaliteit van wondzorg te verbeteren en versnippering tegen te gaan. Om de kwaliteit van nieuw op te richten en bestaande wondexpertisecentra te borgen, is het initiatief genomen om kwaliteitscriteria te ontwikkelen. Hiervoor is een werkgroep opgericht die in het rapport de indicatoren heeft benoemd waaraan wond- expertisecentra zouden moeten voldoen.

Als men kwaliteit wil beoordelen dan zal er gemeten moeten worden en daar zijn indicatoren voor nodig. Indicatoren zijn bijv. getallen of vastgestelde elementen voor gebruik van bij een meting. Zo ontstaat er een vaste norm. Wijkt een indicator af van de met elkaar afgesproken norm dan is het mogelijk om bij te sturen. Indicatoren geven dus informatie over de kwaliteit van specifieke aspecten waaraan een wondcentrum zou moeten voldoen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een checklist.


Meer info:

De feiten over wondcentra? (DEEL 1)
De feiten over wondcentra? (DEEL 2)


Wondpoli

Naast de hierboven genoemde wondcentra is er ook de gespecialiseerde wondpolikliniek (of kortweg ‘wondpoli’). Dit is een spreekuur voor patiënten met een wond die door een gespecialiseerd wondverpleegkundige wordt gecontroleerd en behandeld.

Weetje

Het Rijnland ziekenhuis had de primeur voor ons land. Het eerste Nederlandse wondcentrum in Leiderdorp en werd opgericht door Jacques Oskam, Pascal Steenvoorde en Louk van Doorn in 2006

Jacques Oskam:
‘Het is in onze ogen een gegeven dat chronische wonden om een andere organisatie van de zorg vragen. Het kan niet zo zijn dat wij patiënten met gecompliceerde wonden mee laten draaien op een ‘normale’ poli. We kunnen dan te weinig aandacht geven aan onze wondpatiënten en dat gaat ten koste van de kwaliteit van de behandeling. Het betekent ook dat we minder tijd kunnen stoppen in de behandeling van onze ander patiënten.

NTVW10-2006