Wondzorg vindt plaats in de eerste en de tweede lijn en kent heel veel professionals die zich er mee bezighouden. Professionals met heel veel verschillende achtergronden en opleidingen. Ook met verschillende werkomstandigheden en bevoegdheden. Professionals die, als ze optimaal met elkaar samenwerken en gebruik maken van elkaars kennis en kwaliteiten, de beste zorg met elkaar kunnen leveren. Dat maakt wondzorg bij uitstek een multidisciplinair gebeuren waarbij iedere wondbehandelaar de wond en de behandeling daarvan bekijkt vanuit zijn/haar eigen discipline.

Wondprofessionals
De verschillende zorgprofessionals die zich dagelijks bezighouden met complexe wondgenezing zijn:

Wondverpleegkundige
Een wondverpleegkundige is een verpleegkundige met een vervolgopleiding die gespecialiseerd is in de behandeling van moeilijk genezende wonden en het begeleiden van patiënten met wonden. Een wondverpleegkundige kan in verschillende zorginstellingen of organisaties werken zoals: een ziekenhuis, een verpleeghuis, de thuiszorg enz. 

Wondconsulent
Een wondconsulent coördineert en bewaakt het zorgproces tijdens de behandeling. De wondconsulent werkt daarbij nauw samen met hulpverleners uit diverse werkvelden. De wondconsulent legt hiervoor zelfstandig contacten en initieert overlegsituaties. De wondconsulent beoordeelt wonden, stelt een behandelplan op, evalueert het resultaat daarvan en stelt zo nodig bij. Je bent op de hoogte van factoren die van invloed kunnen zijn op de resultaten van de wondbehandeling en je anticipeert hierop. Je adviseert de wondverpleegkundige en andere hulpverleners met betrekking tot observatiemethodieken, behandeling en de keuze van materialen. Je bent op de hoogte van financiële regelingen en de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied. Binnen de instelling is de wondconsulent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het beleid op het gebied van wondzorg.
Bron: venvn

Verpleegkundig specialist (VS)
In 2005 wilde de overheid een verandering ten aanzien van de positie van de verpleegkundige. In principe wilde men af van allerlei deelfuncties. Dit werd duidelijk door het VBOC rapport, dat in 2006 verscheen. Hierin werd namelijk alleen gesproken over verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Intussen is dit beginsel door de overheid overgenomen en is er een erkende beroepstitel ontstaan “verpleegkundig specialist”. Deze verpleegkundig specialist geeft zelfstandig vorm aan het zorgproces en gaat een zelfstandige behandelrelatie aan, binnen het eigen deskundigheidsgebied. Dit betekent dat zij/hij beslist over de uit te voeren behandeling. De verpleegkundig specialist verwijst waar nodig de patiënt door. Andersom kunnen andere hulp- verleners ook rechtstreeks doorverwijzen naar de verpleegkundig specialist. Waar nodig beschikt de verpleegkundig specialist over de bevoegdheid tot het zelfstandig indiceren en uitvoeren van voorbehouden handelingen. Daarnaast staat hij/zij geregistreerd in het BIG register als verpleegkundig specialist. De in Nederland verouderde functie nurse practitioner was een functienaam voor een verpleegkundige die zich qua bevoegdheid bevond tussen arts en verpleegkundige. Sinds 2009 is het etiket ‘nurse practitioner’ vervangen door de functienaam verpleegkundig specialist.

Physician assistent (PA)
De physician assistent is gespecialiseerd in wondverzorging en ondersteund hiermee de specialist. De physician assistant werkt zelfstandig en heeft regelmatig overleg met de betrokken specialist. Aan de hand van de klachten en een lichamelijk onderzoek wordt bepaald welke vervolgonderzoeken nodig zijn en/of wordt er een behandelplan opgesteld. De physician assistant is werkzaam in diverse settings, waaronder ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen, GGZ-instellingen en huisartsenpraktijken. De hbo-masteropleiding Physician Assistant leidt je op voor het gelijknamige beroep. Deze opleiding duurt tweeënhalf jaar en wordt door verschillende hogescholen aangeboden.

Diabetespodotherapeut
De diabetespodotherapeut wordt gezien als dé specialist op het gebied van de diabetische voet, en is de spil in het netwerk met andere zorgverleners. Diabetespodotherapeuten behandelen patiënten met diabetes mellitus die klachten hebben van de onderste extremiteit of een verhoogd risico hebben op voetproblemen ten gevolge van diabetes. Ook geven zij preventief advies aangaande complicaties, die veelal in een later stadium van de ziekte optreden. Met name de complexe voetzorg en wondbehandeling vallen onder de expertise van de diabetespodotherapeut. De diabetespodotherapeut moet de lacune tussen de reguliere′podotherapeut en podotherapie voor complexe diabetische voetzorg overbruggen.
Bron: Nederlandse Vereniging van Diabetespodotherapeuten

Dermatoloog
Een dermatoloog (huidarts) behandelt mensen met aandoeningen van de huid. De dermatologie is een medisch specialisme dat zich in brede zin richt op de diagnostiek en behandeling van huidziekten. De diversiteit aan huidziekten en huidafwijkingen is zeer groot. Het betreft zowel aangeboren als verworven aandoeningen, goedaardige en kwaadaardige gezwellen, huidinfecties, ontstekingsprocessen, allergische aandoeningen, beschadigingen van de huid door omgevingsfactoren, spataderen aan de benen en de gevolgen daarvan, anale klachten, cosmetische afwijkingen en gecompliceerde wonden. De dermatoloog werkt vaak samen met een verpleegkundig specialist (zie verpleegkundig specialist)
Bron: Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie

Vaatchirurg
Een vaatchirurg is een medisch specialist binnen de geneeskunde. De vaatchirurg is gespecialiseerd in de bloedcirculatie in het lichaam. Veelvoorkomende ziektebeelden zijn: vernauwde bloedvaten, ontstekingen of spataderen.
 
Plastisch chirurg
Plastische chirurgie is het specialisme dat bij uitstek zich bezig houdt met het herstel van vorm en functie. Dit herstel is nodig omdat de vorm of de functie van een lichaamsdeel verstoord is door ofwel een aangeboren afwijking zoals de schisis of aangeboren handafwijkingen ofwel door een ‘verworven’ (dus niet aangeboren) afwijking zoals een ongeval, een infectie of een operatie. Een voorbeeld van het laatste is de reconstructie van een borst die in verband met borstkanker is geamputeerd.
Bron: Nederlandse vereniging voor plastische chirurgie)